HOLD program je deo HOPS-a
Program za obračun ličnih primanja (zarada, bolovanja, porodiljskog bolovanja, obračune ugovora o delu, autorskih ugovora, ugovora o zakupu nepokretnosti i pokretnosti) koji je uvek prilagođen najnovijim propisima. Predviđen je da obradi skoro neograničen broj firmi u agencijskom modu rada i skoro neogra- ničen broj zaposlenih za firme.
Brzo i jednostavno jednom podešene parametare kojima se program lako prilagodi željenom načinu obračuna moguce je primeniti na jednu ili sve firme i njihove zaposlene. Svaki je obračun moguće ponavljati do postizanja željenih vrednosti.
Omogućena je isplata više akontacija; Obračun na osnovu bruto ili neto cene rada; Obračunavanje kredita, obustava (sindikat, samodoprinos, alimentacija...), doprinosa, različi- tih naknada, bolovanja...
Štampanje svih obračuna, virmana, specifikacija, platnih spiskova, rekapitulacija, obrazaca PP OD, PP OD-1, PP OPJ, PP OZ, PP OZ-10, PP NZ-1
Pregled i štampa Ugovora o radu, Rešenja o prestanku radnog odnosa, aneksa ugovora, rešenja o godišnjem odmoru...
Automatsko formiranje M4 i PPP, kontrola i priprema podataka za elektronski prenos u propisanom formatu. Usaglašen sa sistemom objedinjene naplate poreza i doprinosa. Sadrži obrazac PPP-PD u štampanom i elektronskom obliku (XML fajl za slanje na portal ePorezi).